Riskin Nerden Gelecegi Belli Olmaz
Hayat Sigortas?
G¨ınl¨ık hayat?n ko?u?turmas? i?inde en b¨ıy¨ık zenginli?in
sa?l?k oldu?u unutulup gidiyor. Oysa hayat g¨ızelliklerle
dolu oldu?u kadar beklenmedik riskler de ta??yor.
Her olas?l?kta yan?n?zday?z
Bader Yang?n Sigortas?
Olmaz ama... Olas? risklere kar?? gelece?e g¨ıvenle bakmak i?in
Yang?n Sigortas? yapt?r?n. Sizde olas? risklerden ar?nm?? olun !
Online Yang?n Sigortas? i?lemlerde %10 ?ndirim imkan?..
Her?eyden ?nce Tedbir
Ara? Kaza Sigortas?
Yar? yolda kalmamak i?in Kasko Sigortas? yapt?r?n;
arac?n?z?n u?rayabilece?i hasarlar? g¨ıvence alt?na al?n!
En b¨ıy¨ık tedbir, ilk al?nan ?nlemdir..
Ya?am Alan?n?z? Koruyun..
Bader Evim Sigorta
?ster kirac? olun, ister ev sahibi evinizin ya da e?yan?z?n u?rayabilece?i
zararlara kar?? ?nleminizi bug¨ınden al?n. Bader Konut Sigortalar?
ile ya?am alan?n?z? g¨ıvence alt?na alal?m...
Hasar An?nda Yap?lmas? Gerekenler
Hasar an?nda yap?lmas? gerekenlere ve talep edile
evraklara buradan ula?abilirsiniz.
Bireysel Emeklilik
Bireysel Emeklilik ile hep hayal etti?iniz o ikinci bahar?n?z? sevdikleriniz ile birlikte ya?ayabilirsiniz..

Yanl?? Sigorta Uygulamalar? Hakk?nda Zorunlu Bilgilendirme
Hazine M¨ıste?arl??? taraf?ndan yay?mlanan (2011/15) say?l? Yanl?? Sigorta Uygulamalar?n?n Tespiti, Bildirimi, Kayd? ve Bu Uygulamalarla M¨ıcadele Usul ve Esaslar? Hk. Y?netmeli?in Uygulama Esaslar?na ?li?kin Genelge gere?ince yap?lmas? zorunlu bilgilendirme:

Sigortal? / Sigorta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi s?fat?n? haiz oldu?unuz sigorta ili?kisinde taraf?n?za ya da ¨ı?¨ınc¨ı ?ah?slara haks?z menfaat sa?lamaya y?nelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminat? eksik alma veya alamama durumlar? ortaya ??kabilece?i gibi T¨ırk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan "Yanl?? Sigorta Uygulamalar?n?n Tespiti, Bildirimi, Kayd? ve Bu Uygulamalarla M¨ıcadele Us¨ıl ve Esaslar? Hakk?nda Y?netmelik" h¨ık¨ımleri ?er?evesinde i?lem tesis edilecektir.
Online Sigorta Ba?vurusu
Bader Sigortada Online olarak yapaca??n?z ba?vurularda %10 inidirim imkan?..


2014 Bader Sigorta T¨ım Haklar? Sakl?d?r.    Project // MediaCity